Lessen van het Licht

Lessen in het leven.
Op school leren wij alles dat een leven mogelijk maakt.
Waarbij arbeid door scholing zijn vorm krijgt.
Waarbij spelen, in de jongheid, de latere vrienschappen geeft.

Maar ook dat de keuze voor cultuur, zoals muziek of boek.
een richting geeft die het verdere leven zijn pad geeft.

Lessen in het leven.
Wij als wij ontevreden zijn met ons leven
gaan op zoek naar manieren, wegen, methoden om
de tevredenheid te vinden of hervinden.

Levenslessen worden in allerlei religies, levensovertuigingen, filosofieen en methodes beloofd.
Waarbij de hoop op een betere of gelukkige toekomst ons doel is.

Het pad van wijsheid, het pad van gebed, het pad van meditatie.
Wordt in de oudste boeken beschreven.

Aan de hand van enkele bronnen schets ik een les of inzicht die ik begreep uit de woorden
in die oude geschriften.


Upanishad


In de Isa-upanishad lezen wij:
Door gebed vinden wij bevrijding daarom
noem bij alles de naam van de Heer.
Bedek elk onderwerp met die Hoogste Naam.

Door alle onderdelen van het leven,
elke levende vraag, elke oorzaak die antwoord nodig heeft.
In gebed te brengen. door die naam te noemen.

De naam van de Heer: Die als Almacht of Allerhoogste Macht wordt genoemd.
De naam van de Heer: De Opperste Heer.

Daarna lezen wij:
Eis niets op, Begeer het niet.
Die in mijn inzicht betekent: Er is in het leven een groei van elke dag tot de volgende,
Maar vaak verlangen wij naar dingen die wij niet hebben, of die niet te verkrijgen zijn.
Hierbij is de les; Om wat wij willen hebben op de juiste manier te bereiken.
Waarbij de wet, zoals in een land, de ethiek van ongeschreven regels de vorm bepaalt.
Als een manier om iets te verkrijgen niet duidelijk is, dan is gebed een goede manier om erbij te helpen.

Een derde element is die van karma.
Deze betekent dat als je je leven vult met goede daden,
zoals die in de volksmond ook betekenis heeft, dan
vergroot je het hart met goedheid.
Door een goed leven, mag je hopen op dat het leven zijn volledigheid vindt.
Een leven van honderd jaar, is een streven dat zijn volheid vindt.Bijbel


De lessen die de bijbel schenkt zijn die van medeleven, compassie.
Van de manier om het leven een doel te schenken,
tot de vorm die de samenleving zijn binding geeft.

Door de tijden heen, hebben er heilige mensen geleefd,
ze zochten naar wijsheid in de bijbel en christelijke bronnen.

De bijbel die door het nieuwe testament zijn vorm gaf aan de verhalen over Jezus Christus.
De eenvoudigste vorm is de weergave van zijn persoon in de schilderijen.
van Rembrandt, de vele die hem voorgingen, en die na hem kwamen.

In de bijbel heeft de kern van het evangelie die woorden:
Helpt uw naasten zoals u uzelf helpt.
De betekenis die ik zie is, als je leven voor jou de vorm heeft van
werk, geld verdienen, en dat geld uitgeven aan je huis, je vrienden, je leven, cultuur.
Zorg dan ook dat hen die sterk gebrek hebben,
net als jij een huis kunnen krijgen, cultuur beoefenen,
het leven vullen met de basis om tevreden te zijn.

Je naasten helpen, is dan ook mensen die armoede kennen, bijstaan door giften.
Mensen die ziekte kennen, helpen door ziekenhuizen.
Mensen die gebrek kennen, te helpen.

In de bijbel was het Jezus die zijn voetstuk oversteeg door iets te doen dat in die tijd
door slaven werd gedaan. de voeten van je gasten wassen.
Hierdoor bewees hij dat zij die de hoogste zijn, de leiders van volkeren,
de laagsten niet moeten schuwen, en ook voor hen een plaats in de samenleving bewerken.

De bijbel; Overgave van het leven aan Jezus Christus brengt het leven met
een betere waarde dan men uit eigen kracht kan.

Een parakleet die het leven kan verlossen, na het overgeven van je eigen controle aan hem.

De bijbel verhaalt over Jezus ook dat hij een houding in het leven had die Hem
zijn kracht gaf. de genade om in gebed de vorm die hij aansprak als een kind te benaderen.
Waarbij het zijn stelling was dat als je alle noden en wensen als een kind aan zijn ouder voorlegt.
Maar dan in gebed tot God; je hem als de Vader mag zien.
In gebed stond hij op deze manier heel dicht bij zijn Vader, de God die zijn gebeden verhoordde.
Zo is het verhaal groepen mensen wijsheid verkondigde en ook de mond voedde.
brood en vis werd gedeeld tot iedereen te eten had.
Hier heb je waarlijk een bron nodig die dat kan. Die hij vond in zijn Vader.

De bijbel heeft een rijkheid aan levenslessen waarbij deze de kern is die ik zag.
Moge ieder zijn eigen wijsheid vormen uit studie en onderzoek.


Offer en Overgave

De Belangrijkste les, zo wordt tussen adepten besproken is
de les van de overgave.
Sommigen stellen, zonder overgave is geen goed leven mogelijk.
Immers uit eigen kracht kunnen wij slechts zoeken en vinden wat voor ons van belang is
Maar zodra wij de teugels in de handen van de Almacht leggen (beeldspraak)
dan is er een leven mogelijk dat de samenleving ten goede komt.
Dan zijn wij zoals de engelen, begiftigd met een goede wil.

De les van de overgave;
Wordt door hen gezien als de enige les, die al het goede in het leven veroorzaakt.
Die de bron is van gebed, van leren, van leven.
Die tot na het leven zijn licht schenkt.

De les van overgave;
is die va je leven, je ziel, je lichaam aan die macht geven,
die zonder vorm, zonder oorzaak is.
Die zo vertrouwen wij, ons ziet, en onze gebeden hoort.
Waarbij er geen middel is dat hem dwingt of dreigt.

Moge de les die over overgave aan de almacht gaat,
Altijd bestaan, altijd zonder prijs doorverteld worden.
Moge die les, overgave aan de Almacht,
Aan hen onderwezen worden die baat hebben bij dat inzicht.

Dat inzicht dat zwakkeren mogelijkheid geeft tot kracht,
Dat inzicht die armoedigen kans geeft tot rijkdom,
Dat inzicht dat kwade lieden brengt op het goede pad.

Moge overgave zijn als een offer ten leven, waarna het leven een vorm krijgt
ten heil van de samenleving, ten heil van het eigen leven.
Overgave als offer. is een gebed, woorden die gesproken worden.
Is een gebed, intentie tot leven, woorden uitgesproken die stijgen tot
de troon van de Almacht, die ongezien over alles regeert. die ongehoord elke fluistering hoort.

Die overgave die geen kostprijs heeft, die geen voorwaarde heeft:
van rijkdom, kracht, schoonheid, of uitverkiezing.
Mag door iedereen gebeden worden; mag bij iedereen in de mond liggen


Opoffering en overgave

In de religie, wordt opoffering altijd op prijs gesteld. Immers je geeft je leven voor je religie.
Maar niet alle opoffering is een gewenste.

Bij opoffering, bepaal je zelf wat je doet,
bij overgave bepaalt de heer wat je leven erna wordt.
Waarbij de heer meer heeft aan een instrument die
bruikbaar is. Opoffering impliceert dat het instrument verloren gaat.

Overgave, schept het instrument voor de Heer (of andere religieuze)
Bij opoffering leidt de mens schade en verliest mogelijk zijn leven,
Bij overgave, wordt men een zuiver instrument voor de Heer, voor de religie.

Waarbij een dienst, de overgave, de persoon laat werken in en voor vrede.
Geen oorlogsslachtoffers, geen pijn geen lijden.
Overgave, in handen van de levende grote macht, wordt tot een levende en levengevende
voorbeeld van religie.

Waarom zou men willen sterven voor religie,
als overgave aan die religie een levende nalatenschap creert.

Waarom zou men door geweld en wapengekletter oorlog bewerken,
als overgave tot een instrument wordt waarbij het leven,
zich erkent weet in de wetenschappen die vrede als begrip kennen.

Moge overgave, het antwoord zijn in moeillijke tijden.
Moge overgave aan ieder de genade gunnen die zijn leven geen betekenis meer geeft.
Moge overgave, een middel zijn om leed en pijn,
te verandern in geluk, tevredenheid en voldoening

Overgave is het schenken van eigen leven, eigen ziel, aan de almacht, allerhoogste, de Heere.
Deze overgave en offerande is een gebed tot de almacht; Dus niet een daad die je leven schade doet.

Volgens oude boeken is een overgave een middel om het paradijs in te gaan.
Zodra men zich overgeeft gaat men het paradijs binnen.
Dit heb ik gelezen; het is geen bewijs waar men zich op kan beroepen.
Het is een persoonlijke keuze en gebed en geen discussie middel.


Heiligheid


Zoals de Almacht bron is van heiligheid.
Zoals de Almacht bron is van Kennis, die door wijsheid tot uitvoering komt.
Zoals de Almacht redt en gebiedt.
Zoals de Almacht schenkt en afneemt.

Er zijn stemmen die zeggen dat
de Almacht zo heilig is, dat men er geen naam aan geeft.
En uit eerbied alleen de namen van zijn boodschappers gebruikt,
die door engelen en heiligen worden geboden.

Er zijn stemmen die zeggen dat
De Almacht zonder vorm is, en geen dwang kent.
De Almacht zonder zichbaar licht is, dus geen duisternis kent
De Almacht geen kleur heeft, dus zowel wit als zwart omsluit.
De Almacht, Alles in zijn macht heeft, dus geen vijand kent.

De Almacht die zijn leven door de schepping tot bestaan brengt.
En door de engelen, heiligen en wijze wordt bezongen.
zijn Wijsheid, Deugd, Geluk en Voorspoed.

Wat zijn macht inhoudt, is niet bekend bij mensen.
Wat hij gebiedt en verbied is niet bekend bij mensen.

Immers een mens heeft alleen wetenschap van het zichtbare.
Immers een mens kent alleen zijn leven.
En een leven is te klein om alles te bevatten.
Mogen wij daarom de genade van die Hoge, verlangen.
Ten einde, te delen in het licht dat het bewustzijn zijn voeding geeft.