Lessen van het Licht

Lessen in het leven.
Op school leren wij alles dat een leven mogelijk maakt.
Waarbij arbeid door scholing zijn vorm krijgt.
Waarbij spelen, in de jongheid, de latere vrienschappen geeft.

Maar ook dat de keuze voor cultuur, zoals muziek of boek.
een richting geeft die het verdere leven zijn pad geeft.

Lessen in het leven.
Wij als wij ontevreden zijn met ons leven
gaan op zoek naar manieren, wegen, methoden om
de tevredenheid te vinden of hervinden.

Levenslessen worden in allerlei religies, levensovertuigingen, filosofieen en methodes beloofd.
Waarbij de hoop op een betere of gelukkige toekomst ons doel is.

Het pad van wijsheid, het pad van gebed, het pad van meditatie.
Wordt in de oudste boeken beschreven.

Aan de hand van enkele bronnen schets ik een les of inzicht die ik begreep uit de woorden
in die oude geschriften.

Een kenmerk van een parakleet is dat hij zich aan de almacht heeft overgegeven
Een genade die iedereen in gebed mag brengenUpanishad


In de Isa-upanishad lezen wij:
Door gebed vinden wij bevrijding daarom
noem bij alles de naam van de Heer.
Bedek elk onderwerp met die Hoogste Naam.

Door alle onderdelen van het leven,
elke levende vraag, elke oorzaak die antwoord nodig heeft.
In gebed te brengen. door die naam te noemen.

De naam van de Heer: Die als Almacht of Allerhoogste Macht wordt genoemd.
De naam van de Heer: De Opperste Heer.

Daarna lezen wij:
Eis niets op, Begeer het niet.
Die in mijn inzicht betekent: Er is in het leven een groei van elke dag tot de volgende,
Maar vaak verlangen wij naar dingen die wij niet hebben, of die niet te verkrijgen zijn.
Hierbij is de les; Om wat wij willen hebben op de juiste manier te bereiken.
Waarbij de wet, zoals in een land, de ethiek van ongeschreven regels de vorm bepaalt.
Als een manier om iets te verkrijgen niet duidelijk is, dan is gebed een goede manier om erbij te helpen.

Een derde element is die van karma.
Deze betekent dat als je je leven vult met goede daden,
zoals die in de volksmond ook betekenis heeft, dan
vergroot je het hart met goedheid.
Door een goed leven, mag je hopen op dat het leven zijn volledigheid vindt.
Een leven van honderd jaar, is een streven dat zijn volheid vindt.Bijbel


De lessen die de bijbel schenkt zijn die van medeleven, compassie.
Van de manier om het leven een doel te schenken,
tot de vorm die de samenleving zijn binding geeft.

Door de tijden heen, hebben er heilige mensen geleefd,
ze zochten naar wijsheid in de bijbel en christelijke bronnen.

De bijbel die door het nieuwe testament zijn vorm gaf aan de verhalen over Jezus Christus.
De eenvoudigste vorm is de weergave van zijn persoon in de schilderijen.
van Rembrandt, de vele die hem voorgingen, en die na hem kwamen.

In de bijbel heeft de kern van het evangelie die woorden:
Helpt uw naasten zoals u uzelf helpt.
De betekenis die ik zie is, als je leven voor jou de vorm heeft van
werk, geld verdienen, en dat geld uitgeven aan je huis, je vrienden, je leven, cultuur.
Zorg dan ook dat hen die sterk gebrek hebben,
net als jij een huis kunnen krijgen, cultuur beoefenen,
het leven vullen met de basis om tevreden te zijn.

Je naasten helpen, is dan ook mensen die armoede kennen, bijstaan door giften.
Mensen die ziekte kennen, helpen door ziekenhuizen.
Mensen die gebrek kennen, te helpen.

In de bijbel was het Jezus die zijn voetstuk oversteeg door iets te doen dat in die tijd
door slaven werd gedaan. de voeten van je gasten wassen.
Hierdoor bewees hij dat zij die de hoogste zijn, de leiders van volkeren,
de laagsten niet moeten schuwen, en ook voor hen een plaats in de samenleving bewerken.

De bijbel; Overgave van het leven aan Jezus Christus brengt het leven met
een betere waarde dan men uit eigen kracht kan.

Een parakleet die het leven kan verlossen, na het overgeven van je eigen controle aan hem.

De bijbel verhaalt over Jezus ook dat hij een houding in het leven had die Hem
zijn kracht gaf. de genade om in gebed de vorm die hij aansprak als een kind te benaderen.
Waarbij het zijn stelling was dat als je alle noden en wensen als een kind aan zijn ouder voorlegt.
Maar dan in gebed tot God; je hem als de Vader mag zien.
In gebed stond hij op deze manier heel dicht bij zijn Vader, de God die zijn gebeden verhoordde.
Zo is het verhaal groepen mensen wijsheid verkondigde en ook de mond voedde.
brood en vis werd gedeeld tot iedereen te eten had.
Hier heb je waarlijk een bron nodig die dat kan. Die hij vond in zijn Vader.

De bijbel heeft een rijkheid aan levenslessen waarbij deze de kern is die ik zag.
Moge ieder zijn eigen wijsheid vormen uit studie en onderzoek.


Offer en Overgave

De Belangrijkste les, zo wordt tussen adepten besproken is
de les van de overgave.
Sommigen stellen, zonder overgave is geen goed leven mogelijk.
Immers uit eigen kracht kunnen wij slechts zoeken en vinden wat voor ons van belang is
Maar zodra wij de teugels in de handen van de Almacht leggen (beeldspraak)
dan is er een leven mogelijk dat de samenleving ten goede komt.
Dan zijn wij zoals de engelen, begiftigd met een goede wil.

De les van de overgave;
Wordt door hen gezien als de enige les, die al het goede in het leven veroorzaakt.
Die de bron is van gebed, van leren, van leven.
Die tot na het leven zijn licht schenkt.

De les van overgave;
is die va je leven, je ziel, je lichaam aan die macht geven,
die zonder vorm, zonder oorzaak is.
Die zo vertrouwen wij, ons ziet, en onze gebeden hoort.
Waarbij er geen middel is dat hem dwingt of dreigt.

Moge de les die over overgave aan de almacht gaat,
Altijd bestaan, altijd zonder prijs doorverteld worden.
Moge die les, overgave aan de Almacht,
Aan hen onderwezen worden die baat hebben bij dat inzicht.

Dat inzicht dat zwakkeren mogelijkheid geeft tot kracht,
Dat inzicht die armoedigen kans geeft tot rijkdom,
Dat inzicht dat kwade lieden brengt op het goede pad.

Moge overgave zijn als een offer ten leven, waarna het leven een vorm krijgt
ten heil van de samenleving, ten heil van het eigen leven.
Overgave als offer. is een gebed, woorden die gesproken worden.
Is een gebed, intentie tot leven, woorden uitgesproken die stijgen tot
de troon van de Almacht, die ongezien over alles regeert. die ongehoord elke fluistering hoort.

Die overgave die geen kostprijs heeft, die geen voorwaarde heeft:
van rijkdom, kracht, schoonheid, of uitverkiezing.
Mag door iedereen gebeden worden; mag bij iedereen in de mond liggen


Opoffering en overgave

In de religie, wordt opoffering altijd op prijs gesteld. Immers je geeft je leven voor je religie.
Maar niet alle opoffering is een gewenste.

Bij opoffering, bepaal je zelf wat je doet,
bij overgave bepaalt de heer wat je leven erna wordt.
Waarbij de heer meer heeft aan een instrument die
bruikbaar is. Opoffering impliceert dat het instrument verloren gaat.

Overgave, schept het instrument voor de Heer (of andere religieuze)
Bij opoffering leidt de mens schade en verliest mogelijk zijn leven,
Bij overgave, wordt men een zuiver instrument voor de Heer, voor de religie.

Waarbij een dienst, de overgave, de persoon laat werken in en voor vrede.
Geen oorlogsslachtoffers, geen pijn geen lijden.
Overgave, in handen van de levende grote macht, wordt tot een levende en levengevende
voorbeeld van religie.

Waarom zou men willen sterven voor religie,
als overgave aan die religie een levende nalatenschap creert.

Waarom zou men door geweld en wapengekletter oorlog bewerken,
als overgave tot een instrument wordt waarbij het leven,
zich erkent weet in de wetenschappen die vrede als begrip kennen.

Moge overgave, het antwoord zijn in moeillijke tijden.
Moge overgave aan ieder de genade gunnen die zijn leven geen betekenis meer geeft.
Moge overgave, een middel zijn om leed en pijn,
te verandern in geluk, tevredenheid en voldoening

Overgave is het schenken van eigen leven, eigen ziel, aan de almacht, allerhoogste, de Heere.
Deze overgave en offerande is een gebed tot de almacht; Dus niet een daad die je leven schade doet.

Volgens oude boeken is een overgave een middel om het paradijs in te gaan.
Zodra men zich overgeeft gaat men het paradijs binnen.
Dit heb ik gelezen; het is geen bewijs waar men zich op kan beroepen.
Het is een persoonlijke keuze en gebed en geen discussie middel.


Heiligheid


Zoals de Almacht bron is van heiligheid.
Zoals de Almacht bron is van Kennis, die door wijsheid tot uitvoering komt.
Zoals de Almacht redt en gebiedt.
Zoals de Almacht schenkt en afneemt.

Er zijn stemmen die zeggen dat
de Almacht zo heilig is, dat men er geen naam aan geeft.
En uit eerbied alleen de namen van zijn boodschappers gebruikt,
die door engelen en heiligen worden geboden.

Er zijn stemmen die zeggen dat
De Almacht zonder vorm is, en geen dwang kent.
De Almacht zonder zichbaar licht is, dus geen duisternis kent
De Almacht geen kleur heeft, dus zowel wit als zwart omsluit.
De Almacht, Alles in zijn macht heeft, dus geen vijand kent.

De Almacht die zijn leven door de schepping tot bestaan brengt.
En door de engelen, heiligen en wijze wordt bezongen.
zijn Wijsheid, Deugd, Geluk en Voorspoed.

Wat zijn macht inhoudt, is niet bekend bij mensen.
Wat hij gebiedt en verbied is niet bekend bij mensen.

Immers een mens heeft alleen wetenschap van het zichtbare.
Immers een mens kent alleen zijn leven.
En een leven is te klein om alles te bevatten.
Mogen wij daarom de genade van die Hoge, verlangen.
Ten einde, te delen in het licht dat het bewustzijn zijn voeding geeft.Omstandigheden


Zoals een engel wordt geboren door zelf-overgave,
en zijn werk voor de godheid is, en die bepaalt
wanneer de tijd van werken is, en wanneer verpozing.
Een engel die werkt kan zijn eigen lot niet meer behartigen.
Dat ook betekent als een engel familie heeft,
wel goede banden kan aanhouden, maar geen eigen keuze
heeft wanneer hij het nodig vind om familie te beschermen
of te bezoeken.

Een engel zal als belofte krijgen,
als zijn familie sterft, door oorzaak kwaadwillendheid
zij als martelaren bekend zullen zijn.
Als steun voor een engel om zich op de taak
die hij van de goden heeft gekregen te richten.Almacht als levenspartner


De genade die een godheid kan geven,
is soms afhankelijk van een zichtbare offering.

Als men tot God of de almacht bidt,
bidt ment soms tot de Vader,
Een hogere macht.

Maar om zichtbaar genade te vragen,
is de genade om de Almacht als levenspartner
te kiezen,
dat inhoudt dat je geen relatie aangaat
met mens of ziel,
en dat je vasthoudt aan de intentie de Almacht
als levenspartner te houden.

Met natuurlijk een gebed dat je de Almacht
vraagt je levenspartner te zijn.

Dit staat los van of je een leven hebt,
met veel of weinig seksualteit,
immers als de Almacht je partner is,
heeft Hij vereisten, soms een kuis leven,
soms nog onbevlekt, of in het celibaat.

Waarom dit losstaat is dat sommige mensen
geen levenpartner of relatie hebben gehad,
maar geen religieuze genade erdoor hebben.

Daarom de Almacht als levenspartner,
de vereiste heeft om in het celibaat te zijn.

Wanneer de Almacht je levenspartner is,
schenkt hij genade van geschenken,
maar ook genade van het werk dat je
Voor Hem mag verrichten.
Waarbij de Almacht weet,
dat als Hij levenspartner is,
hij toch onzichtbaar blijft.
en soms een zwakheid als partner
lijkt te hebben.


Schoonheid en bekoring


Zoals de wereld gevuld is met alles
dat in onze wensen een plaats kan hebben.

Zoals de wereld de boom der kennis heeft,
die in het denken een situatie voorschotelt.
Van wensen die bij iedere vervulling,
of ieder streven op nieuw een andere tevoorschijn
brengen.

Schoonheid is er in allerlei vormen.
Van mooie mensen, tot dure computers of auto's

Door de bekoring, de verlokking kiezen
wij de ene wens na de andere.

Het is een deugd om je te beheersen
in het zoeken naar wensen.

Als schoonheid, door deugd bedwongen wordt,
vind men de tijd om religie te be-oefenen.
Vind men de tijd om te zoeken naar
datgene dat overstijgt.

Als bekoring niet meer leidt tot
zonde's en allerlei zoete vruchten
die in de maag zijn pijn geven.

Als schoonheid, zijn estethische kant
laat zien, maar niet leidt tot hechting.

Als je schoonheid ziet als de uitwerking
van de Godheden die zich tonen door hun vorm.

Als je schoonheid schenkt aan datgene
dat hen toe behoort.

Door geen schoonheid op te eisen,
krijgt men toebedeelt wat men toekomt.

Voedsel delen


In het christendom,
delen ze bij elke dienst,
de transfiguratie van christus.
Een klein stukje brood,
die als het vlees of bloed van christus wordt
gezien, die het geloof aan de gelovigen geeft.

In het hindoeisme heet het prasad,
waarbij je wat men nuttigt deelt met de goden.

Voor iedere maaltijd, snack of drinken,
kan men bidden.
Almacht ik geef dit voedsel deze maaltijd aan u.
Waarna men het mag opeten.

Als gift aan de goden,
maar ook om het met hun straling te vullen.
Waarbij het levensenergie geeft.

Door het eten als offer aan
de goden aan te bieden,
vult die godheid, omdat
het zijn eigendom wordt,
met zijn energie.

Dit kan men bij al het eten, voedsel,
drinken, medicatie doen.

Ook als het niet meteen merkbaar is,
kent het toch zijn werking.

Engelen orde

Er zijn verscheidene onderdelen van engelenorden benoemd.

Van de gewone engelen en aarts engelen.
Zoals een aartsengel, net als een aartsvader de hoofd is van een familie engelen.

Gewone engelen die hun taak meer onder leiding krijgen,
en aartsengelen die ook op aarde nog geen relatie hebben gehad.
Waardoor ze niet kunnen vallen voor menselijke liefde.

Men zegt dat engelen gods wil onvoorwaardelijk uitvoeren.
Daarbij zijn drie manieren waarop dat gebeurt.

De eerste is dat zij een speciale wil voelen,
die de goddelijke wil vertegenwoordigt,
en ze de keuze hebben die op te volgen.
Waarbij die speciale wil ook boven hen bevattingsvermogen uitgaat.

De tweede is dat zij als vanzelf, zonder eigen moeite,
de wil van god opvolgen, en dat zij alleen door
een impressie van tegenhouden de wil tijdelijk niet volgen.

De derde is dat de engel, eeuwig de wil van god opvolgt,
omdat de engel, de vrije wil volledig is verloren.
Waardoor afwijzing van de goddelijke wil ook niet mogelijk is.

De tweede engelenorde is:
De voorwaardelijke overgave,
de in dienst treding met als voorwaarde, een actie of vereiste
om de overgave vanzelf te be-eindigen.
een voorwaarde kan een tijdstip of datum zijn.
een voorwaarde kan familieproblemen zijn,
kan een substituut zijn van vrije wil.

De voorwaardelijke overgave is de lagere engelenorde.
De hogere engelenorde is de onvoorwaardelijke overgave.

Wat betekent dat onvoorwaardelijk, geen enkele regel
kent van bei-eindigen.
Onvoorwaardelijke overgave is volledig in dienst treden,
en de gelofte dat dit voor eeuwig is.

De derde engelenorde is;
dat iedere engel die begint als engel,
een functie krijgt in lijn met zijn karakter.
in lijn met zijn verworven levenservaring.

Iemand die heel zacht, lief en wijs is,
zal een engel van genade worden.

Een soldaat die engel wordt, laat zich raden,
kan een engel worden die beschermd, of rechtsoordeel uitvoert.

Een derde engel kan bijvoorbeeld genezing brengen.

Deze orde, zegt eigenlijk ook dat de meest dierbare wens
in het engelenzijn tot uitdrukking komt.

Een beschrijving van een engel van genade is

dat bijvoorbeeld de beschikbaarheid van wijsheid,
mensen kan helpen om te groeien in hun leven,
en daarbij eerlijk zien om een keuze te maken.
een keuze tussen wat geluk brengt, en wat ongelukkig maakt.

Zo kan een engel van genade,
ook mensen de gunst geven om zich
aan de Almacht over te geven.
Immers sommige religies geloven dat dit
pas kan als men door goede daden
of devotie dit verdient.

Een engel van genade kan bijvoorbeeld
ook in gesprek met anderen of als taak bij vreemden
iemand bemoedigen, of een zaadje van toewijding planten.

Zoals bij alle engelen, ze maken gebruik
van de middelen van die tijd, van die samenleving,
en die volgens normen aanvaardbaar zijn.
Waarbij geen enkelen wetenschap, of technologie
beperkingen hebben of krijgen.

Met de voorwaarde dat het de wil van god voortspruit,
of ten behoeve van god in zijn essentie uitgaat.